வணக்கம்

இலங்கை மேல் மாகாண கூட்டுறவூ ஊழியர் ஆணைக்குழுவின் இணையத்தளத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றௌம்.

13ஆவது அரசியலமைப்பின் 17.4 பிரிவின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டஇ 1994ஆம் ஆண்டு 01ஆம் இலக்க மேல் மாகாண கூட்டுறவூ ஊழியர் ஆணைக்குழு சட்டவாக்கத்தின் கீழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் பிரகாரம்இ மேல் மாகாணத்தினுள் செயற்படும் கூட்டுறவூச் சங்கங்களில் பணி புரியூம் ஊழியர்கள் தொடர்பில் நிர்வாகச் செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்துதல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கும்இ அவ் ஊழியர்களினால் முன்வைக்கப்படும் மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேன் முறையீட்டு நிதிமன்றமாக செய்படுவதற்கும் ஆணைக்குழு நிறுவப்பட்டது.

எமது நோக்கு

வினைத்திறன் மிக்க சேவைக்காக அர்ப்பணிப்பு மிக்கஇ திருப்தியான கூட்டுறவூ ஊழியர் சமூகத்தினை உருவாக்குதல்

எமது பணி

நல்லாட்சியினை உறுதிப்படுத்தும் சட்டரீதியான சட்டகத்தினுள் தாபனஞ்சார் வளங்களை விளைபயன்மிக்கதாகப் பிரயோகித்துஇ மேல் மாகாண கூட்டுறவூச் சங்க ஊழியர்களின் நியமனங்கள்இ இடமாற்றங்கள்இ பதவியூயர்வூகள்இ சம்பளங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவூகள் ஆகியவை சம்பந்தமான பணிகளை நெறிப்படுத்துதல் மற்றுமு; அவ் ஊழியர்களின் மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேன்முறையீட்டு நீதிமனறமாகச் செயற்படுதல்.

மேற்கு மாகாண கூட்டுறவு ஊழியர்களுக்கான புதிய சம்பள அளவுகோல்களை அறிமுகம் செய்தல் – 2016

செய்திகள் ..............

ஆணைக்குழு சுற்றறிக்கை 03-2017

மேல் மாகாண கூட்டுறவூச் சங்கங்களில் தற்காலிகஇ சாதாரண அடிப்படையில் உள்வாங்கப்பட்ட ஊழியர்களை நிரந்தரமாக்குதல்

ஆணைக்குழு சுற்றறிக்கை 07-2017(1)

முகாமைத்துவ இடர் கொடுப்பனவூகளை வழங்குதல்

ஆணைக்குழு சுற்றறிக்கை 13-2017

பிரசவ விடுமுறை