2016 இல 12ஐக் கொண்ட தகவல் அறியும் சட்டத்தின் பிரகாரம்

 உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு 

மேற் மாகாணம்

விலாசம்:
இல 628, 8 ஆம் மாடி, ஜனஜய சிட்டி கட்டடம், நாவல வீதி, ராஜகிரிய.

பதவி

பெயர்
தொலைபேசி இல.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்
செல்வி. எல்.பி. மனோஜா எஸ். பத்திரன
011-3667395
தகவல் உத்தியோகத்தர்
திரு பி. ஏ. ஜி பாலசூரிய

011-2885705
உதவி உத்தியோகத்தர்திருமதி யு.எம்.ஒய்.கே மேஜ்011-2885705