எங்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய தொலைபேசி எண்கள்

ஆணைக்குழு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் மின்னஞ்சல் முகவரி

திரு  ஏ . எஸ் . ஜோசப்

தவிசாளர்

0112885705 0112885705
திரு எஸ். தில்ஷன் சின்தக பெர்னாண்டோ

உறுப்பினர்  – ணைக்குழு

0112885705 0112885705
திரு சரச்சந்திர மொன்டேகு

உறுப்பினர்  – ணைக்குழு

0112885705 0112885705

ஊழியர் சங்கம்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் மின்னஞ்சல் முகவரி
செல்வி. எல்.பி. மனோஜா எஸ். பத்திரன
செயலாளர் (நடிப்பு)
0113667395

0777841092

0112885705 wpcoopec@gmail.com
திரு பி. ஏ. ஜி பாலசூரிய
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
0115231811

0112885705

0112885705 wpcoopec@gmail.com
திருமதி எச்.யூ.டீ.பி. ஜயவர்தன

விசாரணை அதிகாரி

கொழும்பு மற்றும் கம்பஹ மாவட்டங்களிற்குரிய கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்

விசாரணை மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்குதல்

0112885705 0112885705 wpcoopec@gmail.com
திருமதி எம்.எம். கொழம்பகே

விசாரணை உத்தியோகத்தர்

கொழும்பு மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களிற்குரிய கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்

விசாரணை மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்குதல்

0112885705 0112885705 wpcoopec@gmail.com

எல்லர கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்களின் மேன்முறையீடுகள் மற்றும் முறைப்பாடுகள்

பெயர் மற்றும் பதவி கடமைகள் தொலைபேசி எண், தொலைநகல் எண், மின்னஞ்சல் முகவரி
திருமதி எம்.ரீ.ஆர். கொஸ்தா
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
கம்பஹ மாவட்டத்திற்குரிய எல்லா கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்களின் மேன்முறையீடுகள் மற்றும் முறைப்பாடுகள் 0112885705

wpcoopec@gmail.com

திரு. ரீ.கே.ரீ. ஆனந்த
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
கொழும்பு மாவட்டத்திற்குரிய எல்லா கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்களின் மேன்முறையீடுகள் மற்றும் முறைப்பாடுகள் 0112885705

wpcoopec@gmail.com

       திரு. ஏ.எஸ். அத்துகோரால
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
களுத்துறை மாவட்டத்திற்குரிய எல்லா கூட்டுறவுச் சங்க ஊழியர்களின் மேன்முறையீடுகள் மற்றும் முறைப்பாடுகள் 0112885705

wpcoopec@gmail.com

       திருமதி எச்.பி.கே. வாசனா
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
ஆணைக்குழு மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் 0112885705

wpcoopec@gmail.com