2016 இல 12ஐக் கொண்ட தகவல் அறியும் சட்டத்தின் பிரகாரம்

 உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு (மேல் மாகாணம்)

109, 4ஆம் மாடி, பிரதான வீதி, பத்தரமுல்லை.

பதவி பெயர் தொலைபேசி இல.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் திருமதி எஸ்.ஏ.எல். ரங்கனி 011-3024029
தகவல் உத்தியோகத்தர் செல்வி எல்.டீ.ஆர்.எச். றொட்றிகோ 011-2885705
உதவி உத்தியோகத்தர் திருமதி ரீ.டீ.ஜே. நிஷாந்தி 011-2885705