2016 இல 12ஐக் கொண்ட தகவல் அறியூம் சட்டத்தின் பிரகாரம் உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

கூட்டுறவூ ஊழியர் ஆணைக்குழு (மேல் மாகாணம்)
109இ 4ஆம் மாடிஇ பிரதான வீதிஇ பத்தரமுல்லை.

பதவி

பெயர்

தொலைபேசி இல.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்

திருமதி எஸ்.ஏ.எல். ரங்கனி

011-3024029

தகவல் உத்தியோகத்தர்

செல்வி எல்.டீ.ஆர்.எச். றொட்றிகோ

011-2885705

உதவி உத்தியோகத்தர்

திருமதி ரீ.டீ.ஜே. நிஷாந்தி

011-2885705