புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட கமிஷனை வரவேற்பதற்கு உத்தியோகபூர்வ விழா