ආරම්භය හා විකාශය

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 17:4 වගන්තිය යටතේ සම්පාදිත බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 1994 අංක 01 දරන බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභා ප්‍රඥප්තිය යටතේ, බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම ප්‍රඥප්තිය 1991 සැප්තැම්බර් මස 01 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමුපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු හා යටිතල පහසුකම්,කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය  යටතට ගැනෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් වන අතර, පරිපාලන ප‍්‍රදේශය දිස්ත‍්‍රික්ක තුනකින් සමන්විත වේ.එම දිස්ත‍්‍රික්ක කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර යන දිස්ත‍්‍රික්කයන් වේ.

කොමිෂන් සභා සාමාජිකයින් පත් කිරීම

බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර විෂයභාර ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන තිදෙනෙකුගෙන් කොමිෂන් සභාව සමන්විත වන අතර, එක් අයෙකු සභාපති වශයෙන් පත් කරනු ලබයි. ඔවුන්ගේ ධූර කාලය වසර 03කි.

වර්තමාන කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින්

ගරු සභාපති

ඒ. එස්. ජෝශප් මහතා

ගරු සාමාජික

එස්. ඩිල්ශාන් චින්තක ප්‍රනාන්දු මහතා

ගරු සාමාජික

සරච්චන්ද්‍ර මොන්ටේගු මහතා

කාර්යමණ්ඩලය

සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු විය යුතු අතර, ඔහුට සහය වීම පිණිස බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක් විය යුතුය.

බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලය නිලධාරීන් 17දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර, කොමිෂන් සභාවේ වර්තමාන ලේකම් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරී, එස්. ඒ. එල්. රංගනී මහත්මිය කටයුතු කරනු ලැබේ.