2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු පනතට අනුව නිලධාරීන්ගේ විස්තර
සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව
බස්නාහිර පළාත
ලිපිනය:
අංක. 628, 8 වන මහල,”ජනජය සිටි” ගොඩනැගිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය.
නම තනතුර දුරකථන අංකය
එල්.පී. මනෝජා එස්. පතිරණ
නම් කළ නිලධාරි
011-3667395
බී. ඒ. ජී. බාලසූරිය මයා

තොරතුරු නිලධාරි
011-2885705
යු. එම්. වයි. කේ ගමගේ මියසහාය නිලධාරි011-2885705