සුභ සාධක සංගමය

######මදුරු උවදුර මර්ධනය කිරීමේ ප්‍රජා සත්කාරය