නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

එස්.ඒ.එල්. රංගනී මිය

නම් කළ නිලධාරී

011-3024029

එල්.ඩී.ආර්.එච්. රුද්‍රිගු මෙය

තොරතුරු නිලධාරී

011-2885705

ටී.ඩී.ජේ. නිශාන්ති මිය

සහාය නිලධාරී

011-2885705