දැනුවත් කිරීමයි!......

Asia Shares Rise Amid Hope of Slowing Coronavius Pandemic – The Diplomat

පවත්නා කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සේවා ලබාගැනීම සඳහා මෙම කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණීම හැකිතාක් දුරට සීමාකරන ලෙසත් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන්  ඉටුකර ගැනීම සඳහා ලිපි, දුරකථන, ෆැක්ස්, කාර්යාලීය විද්‍යුත් ලිපිනය භාවිතයෙන් හෝ    වෙබ් අඩවියේ “කොමිෂමට කියන්න” ආකෘතිය පිරවීමෙන් ඉදිරිපත් කරන  ලෙසත් කාරුණිකව දන්වමි.