ආයුබෝවන්

ශ‍්‍රී ලංකා බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 17.4 වගන්තිය යටතේ සම්පාදිත, 1994 අංක 01 දරණ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභා ප්‍රඥප්තිය යටතේ පැවරී ඇති බලතල අනුව, බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන සමුපකාර සමිතිවල සේවය කරන සේවකයින් සම්බන්ධයෙන් පරිපාලන කාර්යයන් මෙහෙයවීම හා නියාමනය කිරීමත්,  එම සේවකයින් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණයක්  වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමත් සඳහා මෙම කොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය කොට ඇත.

දැක්ම

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සඳහා කැප වූ තෘප්තිමත් සමුපකාර සේවක ප්‍රජාවක් බිහිකිරීම

මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාතේ සමුපකාර සමිති සේවකයින්ගේ  පත්කිරීම්, මාරුකිරීම්, උසස්කිරීම්, විනය කටයුතු සහ වැටුප් හා දීමනා නියම කිරීමේ කටයුතු ප්‍රශස්ථ ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා යහපාලනය තහවුරු වන නීත්‍යානුකූල රාමුවක් තුළ ආයතනික සම්පත් සඵලදායී ලෙස මෙහෙයවීම.

බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවකයන්ගේ නව වැටුප් පරිමාණ හඳුන්වාදීමේ උත්සවය – 2016

කාලීන පුවත්.....

2020.08.21 දිනට යාවත්කාලීන කරන ලද විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී නාම ලේඛනය

අපි එනතුරු ගෙදර ඉන්න වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් දීමනා ලබාගැනීම

බස්නාහිර පළාතේ සමුපකාර සේවක උසස්වීම් පටිපාටිය

සමුපකාර සේවකයන් සඳහා 2020 වර්ෂයේ නිවාඩු

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල විසින් ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය -අභ්‍යන්තර/බාහිර

සමිති වල උසස් නිලධාරින් බඳවාගැනීමේදී අයදුම්පත් කැඳවීම

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, සාමාන්‍යාධිකාරී, විධායක කළමනාකරු තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීම

වෙළඳ සහකාර තනතුරට බඳවාගැනීමේ උපරිම වයස් සීමාව සංශෝධනය කිරීම

විධිමත් විනය පරීක්ෂණ වලදී පරීක්ෂණ නිලධාරීන් පත්කිරීම

මාසික දායක මුදල් අවකරණ ලේඛණය

බස්නාහිර පළාතේ සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය – මාසික දායක මුදල් අවකරණ ලේඛණය (සී.ඊ.පී.එස් 4 ආකෘති පත්‍රය)